Program dla autoryzowanych sklepów Stanley

Dołącz do Programu!

Wypełnij poniższy formularz. Po jego wysłaniu i wstępnej weryfikacji jego danych, skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia warunków przystąpienia do programu Stanley Profit.

Jeśli weryfikacja zostanie zakończona pomyślnie, prześlemy do Ciebie e-mail startowy.

Kto zgłasza Uczestnictwo w Programie?

Pobierz i podpisz wzór pełnomocnictwa. Będzie potrzebny przy weryfikacji zgłoszenia.

Dane rejestrowe przedsiębiorcy

Dane sklepu

Przedstawiciel Uczestnika

Dostęp do platformy Stanley Profit

 Co to oznacza?
 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa w ramach rejestracji do programu Stanley Profit („Program”) jest Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Prosta 68, 00-838 Warszawa.
 2. Na potrzeby Programu będą przetwarzane następujące dane osobowe osoby wskazanej do kontaktu w Programie: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, kontaktowy adres e-mail, adres dostawy służący do wysyłki nagród.
 3. Administrator danych osobowych może przekazywać dane następującym odbiorcom:
  1. Koordynatorowi Programu (Karlsbad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa) w celu organizacji i przeprowadzenia Programu, w tym wydania nagród;
  2. Dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia zamówionych nagród.
 4. Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika. Kompletne wypełnienie formularza rejestracyjnego, z podaniem danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Programie.
 6. Dane osobowe Uczestników zbierane w celu przeprowadzenia Programu zostaną usunięte lub zanonimizowane najpóźniej w terminie 60 dni od zakończenia Programu. Nie dotyczy to danych osobowych, które będą niezbędne dla rozpatrzenia złożonych reklamacji lub innych roszczeń , jak również danych, których dalsze przetwarzanie będzie niezbędne ze względu na ciążące na administratorze obowiązki wynikające z przepisów prawa.
 7. Dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Uczestnikom przysługuje prawo do:
  1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych, dostępu do swoich danych oraz prawo uzyskania kopii swoich danych,
  2. żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeśli są nieprawidłowe lub niepełne,
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że może to spowodować uniemożliwienie dalszego udziału w Programie,
  4. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez uczestnika podmiotowi trzeciemu,
  5. wycofania zgody na przetwarzanie danych, z tym ze może to spowodować uniemożliwienie dalszego udziału w Programie,
  6. złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email Corinne.Herzog@sbdinc.com lub listownie na adres STANLEY SECURITY EUROPE, Corrine Herzog, Esq. De Kleetlaan 5, 1831 Machelen, Belgium.