Program dla autoryzowanych sklepów Stanley

Jak zostać autoryzowanym sklepem Stanley?

Zasady współpracy w ramach programu "Sklepów Autoryzowanych”

 

 1. Zasady Ogólne
  1.  Organizatorem programu jest firma STANLEYBLACK&DECKER POLAND Sp. Z o.o
  2. Program marketingowy "Sklepów autoryzowanych" jest prowadzony przez STANLEYBLACK&DECKER POLAND Sp. Z o.o. we współpracy z dystrybutorami narzędzi STANLEY w Polsce oraz zainteresowanymi sklepami.
  3. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne
 2. Przystąpienie do programu
  1. Zainteresowane sklepy mogą przystąpić do programu w przypadku spełnienia warunków uczestnictwa i zobowiązaniu się do ich wypełniania przez cały czas uczestnictwa w programie.
  2. Autoryzacja potwierdzana jest nadaniem certyfikatu.
 3. Wystąpienie z programu
  1. Wystąpienie z programu może nastąpić na wniosek Uczestnika lub organizatora programu.
  2. Uczestnik ma prawo wystąpić z programu bez podania przyczyn.
  3. Organizator może zakończyć program w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
  4. Organizator może usunąć Uczestnika z programu w przypadku rażącego naruszenia zasad programu.
  5. W przypadku wystąpienia z programu Uczestnik traci prawo posługiwania się logo "Sklep Autoryzowany STANLEY".
 4. Prawa i obowiązki Uczestnika programu
  1. Uczestnik zobowiązany jest do:
   1. Wspólnego ustalenia z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży firmy STANLEY, rodzaju i ilości asortymentu utrzymywanego w sklepie.
    Dobór asortymentu dokonany zostanie indywidualnie dla każdego sklepu, wspólnie z jego właścicielem, uwzględniając charakterystykę otoczenia i klientów sklepu.
   2. Utrzymywania przez cały rok uzgodnionego wcześniej zatowarowania asortymentowego sklepu.
   3. Dokonywania zmian w asortymencie po wcześniejszej akceptacji przedstawiciela firmy STANLEY (zgodnie z charakterystyką sklepu).
   4. Utrzymywania ekspozycji narzędzi STANLEY w ładzie i porządku.
    Na regałach/ekspozytorach z logo STANLEY mogą być umieszczane wyłącznie narzędzia STANLEY.
   5. Dokonywania wraz z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży okresowej weryfikacji asortymentu znajdującego się w sklepie.
   6. Udziału w akcjach promocyjnych firmy.
   7. Delegowania raz w roku na szkolenie produktowe minimum jednej osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za sprzedaż narzędzi STANLEY w sklepie.
  2. Uczestnik ma prawo:
   1. Korzystać z logo i tytułu "Sklep Autoryzowany STANLEY" w okresie uczestniczenia w programie.
   2. Korzystać z programu lojalnościowego.
   3. Wspólnie z organizatorem prowadzić imprezy promujące sklep w najbliższym otoczeniu ("Piknik ze STANLEY'em").
   4. Korzystać z regałów/ekspozytorów użyczanych przez organizatora programu.
   5. Korzystać z materiałów marketingowych (katalogi, broszury, ulotki).
   6. Uczestniczyć w konkursach organizowanych w ramach programu "Sklepów Autoryzowanych STANLEY".
   7. Umieścić swoje dane teleadresowe na stronie internetowej firmy STANLEY.
 5. Prawa i obowiązki organizatora
  1.  Organizator zobowiązany jest do:
   1. Organizacji wraz z dystrybutorami narzędzi STANLEY programu lojalnościowego, którego zasady omówione zostały w oddzielnym załączniku.
   2. Organizacji promocji i konkursów skierowanych tylko do sklepów autoryzowanych.
   3. Promocji sklepów w ich najbliższym otoczeniu ("Piknik ze STANLEY'em"), po przez wspólną organizację pokazów i konkursów na imprezach okolicznościowych wskazanych przez sklep.
   4. Umieszczenie na wniosek zainteresowanego informacji teleadresowych o sklepie na stronie internetowej firmy STANLEY ("gdzie kupić"), kierując potencjalnych klientów do tych punktów.
   5. Kierować klientów zainteresowanych kupnem narzędzi w danym regionie, do sklepów posiadających aktualne miano „Sklepu Autoryzowanego”.
   6. Organizować przynajmniej raz w roku szkolenia dla osób związanych bezpośrednio ze sprzedażą narzędzi STANLEY w sklepach.
  2. Organizator ma prawo:
   1. Weryfikować w dowolnym momencie asortyment towaru marki Stanley znajdujący się w sklepie na regałach/ekspozytorach z logo Stanley.
   2. Zaproponować rozszerzenie lub zmianę ilości asortymentu towaru marki Stanley.
   3. Zaproponować zmianę formy ekspozycji produktów Stanley w celu poprawienia wizerunku towarów na regałach/ekspozytorach z logo Stanley.
   4. Zwrócić uwagę właścicielowi lub osobie bezpośrednio odpowiedzialnej za sprzedaż produktów Stanley, w przypadku zauważenia naruszeń zasad współpracy w programie Sklepów Autoryzowanych.
   5. Poprosić o potwierdzenie swojej tożsamości osobie, która odbiera nagrody dla sklepu w ramach programu lojalnościowego.
 6. Dystrybutorzy narzędzi STANLEY
  1. W programie uczestniczą dystrybutorzy narzędzi STANLEY.
  2. Uczestnictwo dystrybutorów odbywa się na zasadzie współpracy w organizacji i prowadzenia programu.
  3. Dystrybutorzy mogą:
   - udzielać poparcia sklepom-kandydatom
   - zgłaszać przypadki negatywnych zachowań Uczestników programu "Sklep Autoryzowany STANLEY".
 7. Postanowienia końcowe
  1. We wszelkich sprawach nieujętych w "Zasadach współpracy" ostateczne decyzje podejmuje firma STANLEYBLACK&DECKER POLAND Sp. Z o.o - organizator programu.
  2. Uczestnik potwierdza zapoznanie się z „Zasadami współpracy” parafując każdą stronę i podpisując jeden egzemplarz niniejszego dokumentu, który przechowywany będzie w archiwum firmy STANLEYBLACK&DECKER POLAND Sp. Z o.o